دانلود آهنگ ساسی برادران لیلا را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “sasy” – “Brothers Lila” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ ساسی برادران لیلا

متن آهنگ

♪Hey everybody, the king is back ♪
♫بـرو بـالا ♫
𝅘𝅥بـیـا دادا 𝅘𝅥
♫سـاسـی ♫
♪یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن ♪
𝅘𝅥کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن 𝅘𝅥
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♪کاش ﻳه ذره ﺳـفـیـد بـرسـه بـاهـم دوتایـی ﺗا صبح بـزنیـم ♪
𝅘𝅥𝅯دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم 𝅘𝅥𝅯
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
♫بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♫
𝅘𝅥𝅯مـن احمـق، ﺧر، ﺳـاده ﻫـمش بـگا ﻣیـرم ﻋیـن ﻫـمسـاده 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـیـا ﺗو ﺟمـع ﻟب بـده بـهـم ﻋیـن ﻧـویـد ﻣحمـد زاده 𝅘𝅥
♪کراشـت اومـد از ﻣـن ﺧوشـت اومـد ♪
♪تهـران داره ﻣیـلرزه بـاز داشـت اومـد ♪
𝅘𝅥𝅯چقدر ﻣسـت ﺷـدم واویـلا 𝅘𝅥𝅯
♫ببـیـن از دو ﺗا ﭼشـام ﭘـیـداس ♫
𝅘𝅥بـگا رفـتم بـدتر از بـرادرای ﻟیـلا 𝅘𝅥
♪یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن ♪
𝅘𝅥𝅯کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥
♫هـمه دارن ﻣیـرن ﺧونه ﻧه ﻣـن ﻧمیـرم ﺗا ﻧـدیـن ♫
♪دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم ♪
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن، بـرو بـالا 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪بـیـا دادا ♪
♫فـیسـت ﻛره بـلا ﺣدیـده ﻳـک دکمه رو وا ﻛن ﻳـزیـد ♫
𝅘𝅥𝅯مـن ﻋاشـقت ﺷـدم ﺷـدیـد ﻧه ﻧمیـرم ﺗا ﻳه ﻟب ﻧـدی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥انـقدر ﺣالم بـده ﻳه ﺳـاعته زول زدم بـه ﭘـاهـاتون 𝅘𝅥
♪میـگه ﻳه ﻛوچولو ﻛافـور بـریـز ﺗو ﻏذای آقاتون ♪
♪آقامـون ﺟنـتلمـنه ﺟنـتلمـنه ♪
♪جنـتل ﻋنه ♪
𝅘𝅥𝅯الان ﻳه ﻣـاهـه ﻛه آویـزون ﻓـقط ﺗو ایـنسـتای ﻣـنه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥حالا امشب واسـه ﻣـا ﻧـاز ﻣیـکنه ایـن ﭘـلنـگ درنـده 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯جلو بـقیه الکسـیسـه واسـه ﻣـا الهـام ﭼرخنـده 𝅘𝅥𝅯
♫اووو ﻟبـو داد ﻣـن ﻧـگاه بـه ﭼاک دکمه رو بـاز ﻛرد what the fuck ♫
♪انـقدر ایـنـجا اوضاع ﺧرابـه ﻳه ﻓـیـلم ﻣیـگیـرم بـرا ﺳـالی ﺗاک ♪
♫یه ﺷـاسـتی بـلنـد دلم ﻣیـخواد راه ﻛه ﻣیـره بـلرزه زمیـن ♫
𝅘𝅥𝅯کاش ﻳه دونه ﺳـکسـی بـیـاد ﻫشـتاد و ﭘـنـج بـاشـه ﻫـمیـن 𝅘𝅥𝅯
♪بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن ♪
𝅘𝅥𝅯بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥𝅯
♪دافه ﻫشـتادی و ﺧیـلی ﻟشـه دافـم دافـای ﻗدیـم ♪
𝅘𝅥دوتا بـاطلو ﺧوردیـم الان ایشـاالله امشب بـگا ﻧـریـم 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن 𝅘𝅥
♪بـگو آمیـن ﻳـا رب العالمیـن، بـرو بـالا ♪
♪بـیـا دادا ♪
♫بـچه ﻫـا ﻳه دسـت بـزنیـن واسـه ﺧاله ﻟیـلا ♫
𝅘𝅥𝅯نـگاه ﻛنیـد ﻟبـاسـش ﭘـوشـیـدس و ﻧیسـت ﻫـیـچ ﺟایـیش ﭘـیـدا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯بـگو، آفـریـن ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
♪خاله در ﻋوضش ﻣیـره دبـی ﺗعطیـلات ﻋیـدا ♪
𝅘𝅥𝅯بـگو، آفـریـن ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
♫خاله ﻳه اسـم دیـگه ﻫـم داره بـهش ﻣیـگن ﺧاله ﺳـهـیـلا ♫
𝅘𝅥𝅯آفـریـن ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯جون، از ﺳـوتونـای ایـنسـتایـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥کامـنـت ﻣیـگیـری بـیسـت ﻛایـی 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯هـمش وایـرالی ﻣثل ایـن ﻳـارو ﻛیه؟ 𝅘𝅥𝅯
♪آمـریـکا ایسـرایـیـل ♪
𝅘𝅥هـمه ﺧوبـیـارو بـد ﺟوری داری 𝅘𝅥
♫جون، ﭼه ﻣـوی بـوری داری اگه ﻣـامـانـت ﻫـم ﻣثل ﺧودته ﭘس ♫
♫واقعا ﻣـادر ﺧوبـی داری ♫
𝅘𝅥𝅯چقدر ﺳـیـاه ﻛردی دور ﭼشـو 𝅘𝅥𝅯
♫جون ﻳه ذره ﻧـده بـده ﻛلشـو ♫
♫بـگو ﻣیـو واسـم ﮔربـه ﺷـو ♫
𝅘𝅥𝅯وای ﺳـاسـی ﻛشـته ﺷـد 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـالا بـالا بـالا بـالا بـالا 𝅘𝅥
♪واویـلا ♪
𝅘𝅥بـرو بـالا ﻟیـلا 𝅘𝅥
♫واویـلا ♫
𝅘𝅥𝅯بـرو بـالا ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯واویـلا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـرو بـالا ﻟیـلا 𝅘𝅥
♪واویـلا ♪
𝅘𝅥𝅯بـرو بـالا ﻟیـلا 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥بـدو بـدو بـدو𝅘𝅥

دانلود آهنگ ساسی برادران لیلا

واکنشت به این آهنگ چیه؟
۲۲۵
۷۹
۱۱۴
۳۹۶
۳۵
۴۸
۱۰۴

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.