خانه » دانلود آهنگ بابا رضا ۲ از روح الله رحیمیان و گروه سرود فطرس قم

دانلود آهنگ روح الله رحیمیان بابا رضا ۲ را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Roohollah Rahimian” – “Baba Reza 2” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ روح الله رحیمیان بابا رضا 2

متن آهنگ

𝅘𝅥از ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ 𝅘𝅥
♪ﺳﻠﺎم ﻋﺰﻳﺰای دﻟﻢ ﺧﻮش اوﻣﺪﻳﻦ ♪
𝅘𝅥ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺪا زدﻳﻦ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﻫﻤﻪ ﺗﻮن ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪﻳﻦ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎﻳﻴﻢ ♪
𝅘𝅥𝅯وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎﻳﻴﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎ ﻣﻬﺮا ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺣﺎﻟﺎ اﻫﻞ ﻧﻤﺎز از ﻛﺮم اﻣﺎم رﺿﺎﻳﻴﻢ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻳﻪ ﺟﻮر ﺧﻴﺎﻟﻪ دﻳﮕﻪ ♪
♪ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﻛﺮدم آﻗﺎ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ داره ﻣﻴﮕﻪ ♪
𝅘𝅥آﺧﺮ ﻗﻠﺐ ﭘﺪرو راﺿﻰ ﻛﺮدی 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدم ﺗﻮ ﺣﺮم ﺑﺎزی ﻛﺮدی 𝅘𝅥
♫دﻧﻴﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪی ♫
♪ﺑﺎﻟﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ داره ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی ♪
♫دل ﻧﺒﻨﺪی ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ ﻳﺎدش ﻧﻤﻴﺮه ♫
♪ﮔﻔﺘﻰ ﺗﻮ دﻓﺘﺮم ﭼﻴﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ♪
𝅘𝅥ﻫﺸﺖ ﺗﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻰ واﺳﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺟﺎﻳﺰه ﺗ رو ﻳﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ 𝅘𝅥
♫ﺟﺎﻳﺰه ﺑﭽﻪ ﻫﺎ رو ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﺪه ♫
♫ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮﻟﺎد رﺿﺎ ﺑﺮات ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺪه ♫
𝅘𝅥𝅯ﻗﺪرت رو ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ ﺟﻮﻧﻢ 𝅘𝅥𝅯
♫ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎزم ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﺎدرم ﺑﻴﺎم ♫
♫ﻣﻦ ﻛﻪ زﻳﺎرﺗﻮ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺨﻮام ♫
♪واﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ♪
♫ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺑﺎﺷﻮن ﻛﺠﺎن ♫
𝅘𝅥ﻫﻤﻮﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎن 𝅘𝅥
♫ﻳﺎ ﺑﺮای اون ﻛﻮدک ﻛﺎر ﻛﻪ ♫
♫ﭼﺸﻤﺶ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ ♫
♫ﺗﻮی ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮ رو ﺻﺪا زد ﺑﺎﺑﺎ ♫
♫ﻛﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻴﺎش ♫
♪ﺣﺎﺟﺘﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ رو زودی روا ﻛﻨﻪ ♪
𝅘𝅥ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻴﮕﻪ ﻛﺴﻰ زرﻧﮕﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ 𝅘𝅥
♫اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺮا اﻣﺎم زﻣﺎن دﻋﺎ ﻛﻨﻪ ♫
♪ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻗﻮل ﺧﺪاﻳﻰ ♪
𝅘𝅥ﻳﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم رﺿﺎﻳﻰ 𝅘𝅥
♫ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ رﻓﻴﻖ ﻗﺮن ﺷﻢ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺗﺎ ﻳﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻢ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻳﺎرو ﻛﺠﺎی ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻗﺮﺑﻮن ﻛﺒﻮﺗﺮای ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ 𝅘𝅥
♫ﻗﺪرت رو ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎ رﺿﺎ ﺟﻮﻧﻢ♫

دانلود آهنگ روح الله رحیمیان بابا رضا ۲

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.