خانه » دانلود آهنگ ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی پازل بند اجرای زنده

دانلود آهنگ پازل بند قایق کاغذی را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Puzzle Band” – “Ghaayegh Kaghazi” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ پازل بند قایق کاغذی

متن آهنگ

𝅘𝅥𝅯ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪه ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از آﻳﻨﺪه 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻢ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥اون ﺑﻴﺮون ﭘﺮه ﺑﺎروﻧﻪ ﻛﻰ دردﻣﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ 𝅘𝅥
♫دﺳﺘﺎﻣﻮن ﻛﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﻛﺸﻨﺪه ﭼﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮی دﻟﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻪ ♫
♫ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ ♫
♫دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ ♫
♪آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ ♪
♫ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل ♫
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯ﺑﻌﺪ از اون ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰم ﺷﺪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﻧﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﺲ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺪ اﻳﻨﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ ♪
𝅘𝅥ﭼﻴﺰی از ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻰ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ از دردام ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮب از ﻫﻢ دل ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ 𝅘𝅥
♪آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ ♪
♫ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل♫

دانلود آهنگ پازل بند قایق کاغذی

واکنشت به این آهنگ چیه؟
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.