خانه » دانلود اهنگ خارجی بهش میگفتم بلند حرف بزن ریمیکس و اصلی

دانلود اهنگ خارجی ” I’d tell her to speak up ” از لیتل میکس اصلی و ریمیکس را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the foreign song ” I’d tell her to speak up” from Little Mix, listen and enjoy the original and remix in 128 and 320 quality from emusicfa.ir

download song Little Mix from little me

♩🎶♩

She lives in the shadow of a lonely girl

اون در سـایـه ی یـه دخـتـر تـنـها زنـدگـی مـی کـنـد

Voice so quiet you don’t hear a word

صـداش آنـقـدر آرام است کـه نـمـی تـونـی بـشـنـوی 

Always talking but she can’t be heard

هـمـیـشـه صـحـبـت مـی کـنـه ولـی شـنـیـده نـمـیـشـه

You can see there if you catch her eye

تـو مـی تـونـی بـبـیـنـیـش امـا اگـه بـه چـشـمـاش نـگـاه کـنـی

I know she’s brave but it’s trapped inside

مـی دونـم اون خـیـلـی شـجـاعـه امـا از درون حـبـس شـده

Scared to talk but she don’t know why
از حـرف زدن مـی تـرسـه امـا نـمـیـدونـه چـرا
Wish I knew back then what I know now
کـاش چـیـزی رو کـه الـان مـی دونـسـتـم اون مـوقـع مـی دونـسـتـم
Wish I could somehow go back in time
کـاش مـی تـونـسـتـم یـه جـوری بـه گـذشـتـه بـرگـردم 
And maybe listen to my own advice
و شــایــد بـه نـصـیـحـت خـودم گـوش مـی کـردم
I’d tell her to speak up, tell her to shout out

بـهـش مـیـگـفـتـم بـلـنـد حـرف بـزن بـهـش مـیـگـفـتـم فـریـاد بزنه

Talk a bit louder, be a bit prouder

کمی بـلـنـدتـر حـرف بـزن,کـمـی مـغـرورتـر بـاشـیـد

Tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see

به او بـگـویـیـد زیـبـاسـت، فـوق الـعـاده اسـت، هـر چـیـزی کـه نـمـی بـیـنـد

You gotta speak up, you gotta shout out

بـایـد حـرف بـزنـی، بـایـد فـریـاد بـزنـی

And know that right here, right now

و درسـت هـمـیـنـجـا بـایـد بـدونـی

You can be beautiful, wonderful, anything you wanna be

شـمـا مـی تـوانـیـد زیـبـا، فـوق الـعـاده، هـر چـیـزی کـه مـی خـواهـی داشـتـه بـاشـی

Little me
Yeah, you gotta lotta time to act your age
آره زمـان زیـادی بـرای مـثـل سـنـت رفـتـار کـردن داری
You can’t write a book from a single page
تـو نـمـی تـونـی از یـک ورق یـک کـتـاب بـنـویـسـی
Hands on the clock only turn one way (yeah)
عـقـربـه های ساعت فقط یک طرف می چرخند
Run too fast and you’ll risk it all
خـیـلـی داری عـجـلـه مـی کـنـی و ریـسـک مـی کـنـی
Can’t be afraid to take a fall
از سـقـوط نـبـایـد بـتـرسـیـد
Felt so big but she looks so small
خیلی احساس بزرگی می کرد اما خیلی به نطر کوچک میاد
Wish I knew back then what I know now
کـاش چـیـزی رو کـه الـان مـی دونـسـتـم اون مـوقـع مـی دونـسـتـم
Wish I could somehow go back in time
کـاش مـی تـونـسـتـم یـه جـوری بـه گـذشـتـه بـرگـردم 
And maybe listen to my own advice
و شــایــد بـه نـصـیـحـت خـودم گـوش مـی کـردم
I’d tell her to speak up, tell her to shout out

بـهـش مـیـگـفـتـم بـلـنـد حـرف بـزن بـهـش مـیـگـفـتـم فـریـاد بزنه

Talk a bit louder, be a bit prouder

کمی بـلـنـدتـر حـرف بـزن,کـمـی مـغـرورتـر بـاشـیـد

Tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see

به او بـگـویـیـد زیـبـاسـت، فـوق الـعـاده اسـت، هـر چـیـزی کـه نـمـی بـیـنـد

You gotta speak up, you gotta shout out

بـایـد حـرف بـزنـی، بـایـد فـریـاد بـزنـی

And know that right here, right now

و درسـت هـمـیـنـجـا بـایـد بـدونـی

You can be beautiful, wonderful, anything you wanna be

شـمـا مـی تـوانـیـد زیـبـا، فـوق الـعـاده، هـر چـیـزی کـه مـی خـواهـی داشـتـه بـاشـی

Oh, little me

اوه مـن کـوچـولـو

Little me, yeah, yeah, hey

مـن کـوچـولـو، آره، آره، هـی

I’ll tell you one thing I would say to her

چــیــزی کـه بـه او مـی گـویـم یـه اون هـم خـواهـم گـفـت

I’d tell her to speak up, tell her to shout out

بـهـش مـیـگـفـتـم بـلـنـد حـرف بـزن بـهـش مـیـگـفـتـم فـریـاد بزنه

Talk a bit louder, be a bit prouder

کمی بـلـنـدتـر حـرف بـزن,کـمـی مـغـرورتـر بـاشـیـد

Tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see

به او بـگـویـیـد زیـبـاسـت، فـوق الـعـاده اسـت، هـر چـیـزی کـه نـمـی بـیـنـد

You gotta speak up, you gotta shout out

بـایـد حـرف بـزنـی، بـایـد فـریـاد بـزنـی

And know that right here, right now

و درسـت هـمـیـنـجـا بـایـد بـدونـی

You can be beautiful, wonderful, anything you wanna be

شـمـا مـی تـوانـیـد زیـبـا، فـوق الـعـاده، هـر چـیـزی کـه مـی خـواهـی داشـتـه بـاشـی

I’ll tell you one thing I would say to her

چــیــزی کـه بـه او مـی گـویـم یـه اون هـم خـواهـم گـفـت

I’d tell her to speak up, tell her to shout out

بـهـش مـیـگـفـتـم بـلـنـد حـرف بـزن بـهـش مـیـگـفـتـم فـریـاد بزنه

Talk a bit louder, be a bit prouder

کمی بـلـنـدتـر حـرف بـزن,کـمـی مـغـرورتـر بـاشـیـد

Tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see

به او بـگـویـیـد زیـبـاسـت، فـوق الـعـاده اسـت، هـر چـیـزی کـه نـمـی بـیـنـد

You gotta speak up, you gotta shout out

بـایـد حـرف بـزنـی، بـایـد فـریـاد بـزنـی

And know that right here, right now

و درسـت هـمـیـنـجـا بـایـد بـدونـی

You can be beautiful, wonderful, anything you wanna be

شـمـا مـی تـوانـیـد زیـبـا، فـوق الـعـاده، هـر چـیـزی کـه مـی خـواهـی داشـتـه بـاشـی

little me

مـن کـوچـولـو

♩🎶♩

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.